Friday, January 14, 2011

LOAD SHEDDING SCHEDULE FROM MAGH 2 2067, NEPAL

दिनको १२ घण्टा अन्धकारमा बस्नुहोस माघ २ देखि 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...